لودرهاى فرهنگى

, , Leave a comment

پنجشنبه ۸ ژوئيۀ ۲۰۱۰

هما هوشمند ١٣٨٩/٤/١٧

وقتى لودرها وارد روستاى ايول شد در حقيقت اين لودرهاى فرهنگى بودند که وارد اذهان مردم شدند که چرا؟ چرا قوه قضائيه دستور و اجازه تخريب منازل شهروندان را صادر مى کند ؟ چرا مجتهدى که بايد از درد مردم ناله کند از تخريب خانه هاى بهائيان و شهروندان ايرانى شادمان مى گردد و اين لودر فرهنگى است که به شخم اذهان مردم مى پردازد که آيا بازهم روستاهاى ديگرى قرار است با خاک يکسان شوند؟ تا علما و روحانيان و مسئولين دين ستيزخرسند شوند ؟ آيا واقعه نابودى دشت کربال بايد تکرار شود و هفتاد سال کربالئى ديگر شخم زده شود تا اذهان مردم را از حقيقتى که خدا مى خواهد آشکار نمايد دور نمايند ؟ آيا تخريب کنندگان کربال توانستند مردم را

از حسين شهيد دور نمايند و آيا امروز کدام فرهنگ قالب است فرهنگ حسين يا فرهنگ تخريب کربال ؟

شايد باز هم شاهد تخريب باشيد شايد در صدها رسانه هزاران بار به بهائيان حمله نمايند و باز هم به نام اسالمى که ندارند شهروندان را از تحصيالت عاليه محروم نمايند ؛ اما تا کى اين لودرها توان تخريب دارند ؟ و بدانيد هر لودرى که خانه اى را تخريب مى کند ذهنى را روشن مى نمايد . پس خوشا به حال خانه هاى ايول که مبلغان صامت امر حضرت يزدان شدند و خوشا بهائيان ايول که ايستادند و مستقيم در آتشى که در خانه هايشان روشن بود نگاه کردند و در آن آتش روزى را روستا با شعله عشق و محبت روشن است و مشاهده کردند که صداى مناجات در ايول طنين انداز خواهد شد و کودکان باز هم به درس اخالق خواهند رفت و همسايه ها مجدد با آغوش باز

بهائيان را در آغوش گرفته و از خاطرات تلخ امروز خواهند گفت.

شيعيان جهان در رنج و عذاب هستند و اقليت هاى شيعه در کشورهاى ديگر به خاطر خشونت هائى که در ايران اعمال مى شود تحت فشار و اذيت و آزار قرار دارند چرا که به مردم نشان مى دهند که اگر قرار است شيعيان قدرت را در دست گيرند بايد آماده تخريب خانه ها و قبرستان ها و اخراج ها و مصادره هاى اموال باشيد و شيعيان آن

کشورها نيز نمى توانند پاسخى دهند و هر چه مى گويند در ايران اين امور به نام حکومت شيعه انجام مى شود ولى ما آنگونه نخواهيم بود به شيعيان مى گويند چگونه خواهيد بود ؟

در رسانه هاى دين ستيز ايران شاهد هستيم که به نام آئين بهائى به عنوان يک جرم و يک حزب سياسى مخالف اتهام وارد کرده و عمل کرد افراد را کارى ندارند و کافى است فردى بهائى باشد و مورد حمله قرار مى گيرد و اين لودرهاى فرهنگى رسانه ها نيز سى سال است که قصد تخريب اذهان مردم را دارند اما جالب است که فهم و شعور و درک مردم را ناديده گرفته و تصور مى نمايند که هر دروغ و هر اتهام و هر افترا و هر شبهه اى را مى توان با تکرار در رسانه به خورد مردم داد ولى شايد بتوان گفت بهترين هديه اين سى ساله درک و باور و حرکت مردم بسوى چرخه يادگيرى بوده است و قصد توقف ندارند تا فردى براى ايشان تصميم گرفته و براى آنان تفسير نمايد که منظور خدا از عدالت کشتار بوده و قصد پروردگار از وحدت نابودى برخى از شهروندان است و ترجمه انسانيت و محبت

شکنجه و داغ و درفش است.

شايد روستاى ايول تخريب شود و شايد قاضى سکوت نمايد و شايد مجتهد تشويق نمايد و شايد مسئول از مخرب حمايت نمايد و شايد روستاى ديگرى در برنامه باشد اما حتما و

با اطمينان بدانيد چراغى را که ايزد بر فروزد هر آنکس فوت کند ريشش بسوزد

منبع http://eybaha.blogspot.com/2010/07/blog-post_08.html

 

Leave a Reply