حمایت موسسات غیر دولتی

لرد آووبری : حکم بیرحمانه

, , No Comment

۱۱ اوت ۲۰۱۰ لرد آووبری : حکم بیرحمانه هفت دهبر بهائی که که ۲۰ ماه گذشته را در زندان تدسناکم اوین به بسربرده اند سرانجام به ۲۰ سال زندان محکوم گردیدند و اتهامشان سرانجام جاسوسی،…

Read Post →

پارازیت» باروش فکاهی خود پرده از خرافات علیه بهايیان را بر میدارد»

, , No Comment

طی گفتگويی با مزه با فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهايی« پارازیت» رفع خرافات متعصبانيیه ای که بر ضد بهايیان شیوع داده شده است را میکند۰ دمتون گرم [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EHko_H-mYfw&feature=related[/youtube]

Read Post →