شمع ها را فروزنده نگاه داريم

, , 3 Comments

ستايندگان اسم اعظم در مهد امرا عليهم بهاءا
در بحبوحۀ اين جهان منقلب و مضطرب و پرابتلا که ارکان مدنيت مادّيه متزعزع، نظم جهان پريشان و ملل
عالم در طوفان سهمگين مصائب و مشاکل مختلفۀ متنوّعه گرفتارند، اهل بهاء و برگزيدگان حضرت کبرياء و مروّجين
مدنيت لاشرقيّه و لاغربيۀ الهيه بر بسيط غبرا که تحقّق وعود صريحۀ الهيه را به چشم ظاهر مشاهده مى کنند، به
کمال شکر و سرور و تسليم و رضا، متوکّلاً على ا، منقطعاً عمّا سواه، به اجراى رسالت عظيم روحانى خويش در
عصر تکوين دور الهى مشغول و به ايفاى وظائف مقدّسۀ خود در سبيل انتشار پيام نجا تبخش حضرت بهاءا و
تأسيس ارکان مدنيت روحانى اَب آسمانى مألوفند.
در مهد امرا تحقّق وعود الهيه که کلّ ممهّد سبيل براى ظهور و بروز قواى مکنونۀ روحانيه و حصول ابهى و
اشرف آمال اهل بهاء مى باشد، شرايطى را به وجود آورده که اين مشتاقان ناتوان را بر آن مى دارد تا با قلوبى طافح
از عشق و خلوص و عبوديت و محويت، يکايک ياران غيور و مخلص و فداکار الهى را مخاطب قرار داده و استدعا
نمايد که با توجّه به موقعيت خطير و حسّاس کنونى و با تمسّک به عروةالوثقاى تعاليم الهيه و نصوص مقدّسه، به
آنچه شايسته و لايق مقام ايشان در اين ايّام است قيام و اقدام فرمايند. هرچند اطمينان محکم داشته و دارند که
نمايندگان منتخَب ايشان، اعضاى محافل مقدّسۀ روحانيه، چون جبال راسخۀ متينه در طوفان مصائب و مشاکل
ايستاده اند و به کمال متانت و استقامت به خدمت قائمند و در اين سبيل قضاياى الهى را شاکر و حامد. به فرمودۀ
قلم اعلى، “از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجويند؛” در جميع احوال به آيات باهرات نازله از يراعۀ مبارکه
متذکّرند: “قد جَعَلَ اُ البلا غاديةً لهذه الدّسکرة الخضراء و ذبالةً لمصباحه الّذى بِهِ أشرَقَت الأرض و السّماء”
به موجب وصاياى الهيه عمل مى نمايند و تا نفس اخير به خدمت مداومت مى دهند و در اين سبيل زنده
برگشتن ز کوى دوست را شرط عشق نمى دانند. ولکن شما اى ستايندگان اسم اعظم، شما اى مشاعل حبّ وفا،
يوم يوم شما است؛ فرد فرد عزيزانى که در اين کشور مقدّس پراکند هاند، در هر نقطه از اين سرزمين که کوه و دشتش
به خون باسلان و مبارزان عصر رسولى رنگين شده ساکن باشند، بايد به موقع و موقف خطير خود توجّه نموده و به
آنچه در اين ايّام سزاوار خدمت به آستان حضرت کبرياست قيام فرمايند.

هر قدر وقايع آتيه شديد و طوفان حوادث سهمگين و نزول مشاکل متواتر باشد، بر ميزان استقامت بيفزايند و
عَلَم هاى نصرت امر الهى را با بازوان محبّت بر سينه هاى مؤمن خود محکم تکّيه دهند و افراشته نگاه دارند. به
ضعف و عجز خود نظر ننمايند؛ به عظمت و اقتدار خداوند مقتدر خويش ناظر باشند و به امدادات غيبيۀ ربّ البريّه
توکّل فرمايند؛ جز به وظايف مقدّسۀ روحانيّۀ خويش به چيزى نينديشند و به هيچ فرد يا تشکيلى ناظر نباشند. به
عبارت ديگر، هر يک از آن ياران باوفا بايد تصوّر فرمايند که در سراسر کرۀ ارض، او تنها فردى است که تاج وهّاج
تعالم الهيه را بر سر دارد و عَلَم نجات بخش حضرت بهاءا را براى عالم انسانى بر دست گرفته تا با عزمى متين و
اراده اى آهنين و قدمى استوار و قلبى اميدوار مشى انحراف ناپذير خود را در شاهراه منتخَب الهى ادامه دهند و با
رخى افروخته و گردنى افراشته چشمان پرفروغ خود را به افق ذهبى امرا بدوزد و سواى آن به هيچ امرى اعتنا
ننمايد.
ياران عزيز و محبوب آثار و نصوص مبارکه دربارۀ حيات فرد بهائى و عائلۀ بهائى به حدّى وفير و کثير است
که بدون ترديد هر يک از آن عزيزان مکرّر زيارت و تلاوت نموده و نصايح اقلام مبارکۀ طلعات مقدّسه و حضرت
ولى محبوب امرا را در اين زمينه به خاطر سپرده اند. آنچه امروز على الخصوص ياران را به آن متذکّر مى سازيم آن
است که در اين ايّام بيش از هر وقت ديگر بايد به اهمّيت حيات روحانى در عائلۀ بهائى توجّه و از آن بهرۀ کافى
گرفته شود. هر قدر مشاکل آتيه محتملاً شديدتر گردد، اين نکته اهمّيت بيشترى خواهد يافت.
ما بايد در هر خانۀ بهائى معبدى از عشق و ايمان بسازيم و در آن با تلاوت آيات مبارکه و ادعيۀ
روح بخشنده جان و روان خود را از آلام دنيويّه شفا و تسکين بخشيم. هر روز و هر شب ضيافت روحانى داشته
باشيم و بزم ملکوتى برپا کنيم؛ سرود ايثار و فدا زمزمه نماييم و به تهليل و تجليل و تسبيح خداوند مهربان مشغول
شويم. اگر مدرسه نداريم، خانۀ خود را دبستان الهى سازيم و به تعليم و تدريس جوانان و نونهالان خويش پردازيم؛
درس اخلاق دهيم و ايشان را براى خدمات روحانيه مجهّز و آماده سازيم؛ اگر مطبعه و نشريه نداريم، به بحر ذخّار
آثار الهيه توجّه نماييم و عطش روح را به ماء عذب ادعيه و مناجات تسکين دهيم و به خاطر داشته باشيم اگر
هم وطنان اسم اعظم محروم و ممنوعند، ولى بانگ يا بهاءالابهى در متجاوز از يکصد هزار نقطۀ عالم به مسامع
جهانيان مى رسد و تعاليم حضرت بهاءا در اطراف و اکناف، چه به وسيلۀ افراد جُند هُدى و چه از طريق وسايل
ارتباط جمعى خصوصى و عمومى، منتشر مى شود و هر روز گروه بيشترى از ساکنين کرۀ ارض پيام الهى را لبّيک
گفته و به اردوى عظيم سازندگان جهان فردا مى پيوندند و قلوبشان اطمينان مى يابد که با توجّه به ثمرات تکنولوژى
عصر حاضر اگر قرار باشد تمدّن انسانى بر کرۀ خاک استمرار يابد، عالم بشر محتاج تربيت انسانى نو با روحى
جديد و در ظلّ نظمى بديع رحمانى مى باشد و اين همان رسالت بزرگى است که آئين حضرت بهاءا براى عصر
ما بر عهده دارد و حصول چنان فردايى ذهبى غايت قصوايى است که عالم بشريت تحت تأثير قواى
وحدت بخشندۀ امر الهى به سمت آن سير مى کند.
همانطور که اهراق دماء بريئۀ شهداى عصر رسولى به فرمودۀ حضرت ولى مقدّس امرا باعث انتشار امر
يزدانى در اقطار عالم شد، مقدّر آن است که در اين بُرهه از عصر تکوين دور الهى، مصائب و بلاياى وارده بر
هم وطنان اسم اعظم در مهد امرا و ظهور و بروز مراتب ايثار و فدا از جانب فرد فرد ياران منشأ و منبع قواى روحانيۀ
جديدى شود تا سير جامعه هاى بشرى را به سمت اهداف عاليۀ الهيه تسريع بخشد. عليهذا، آن عزيزان دل و جان
در سراسر کشور مقدّس ايران بايد به رموز “بلائى عنايتى ظاهرُهُ نارٌ و نقمةٌ و باطنُهُ نورٌ و رحمةٌ ” توجّه فرمايند و به
کمال عشق و خلوص مناجات کنند و مراتب شکر و سپاس به جا آورند که مشيت الهى به صِرف فضل و موهبت به
نسل ما افتخار آن را ارزانى داشته است تا با تحمّل رنج و بلا و ايثار جان و مال به حيات ناچيز انسانى خود شکوه
روحانى بخشيم. هَل مِن موهبةٍ أعظمُ مِن هذا؟ لا وا.
دوستان عزيز نازنين اگر بخواهيم تمنّيات خاضعانۀ اين محفل را در محضر شما خلاصه کنيم، بايد
بگوييم:
هر قدر افق آتيۀ نزديک تيره و تاريک باشد، شما سپاهيان حيات بايد شمع هاى عشق و ايمان را در
خانه هاى دل فروزنده نگاه داريد، مبادا به ارياح ظلم و اعتساف خاموش شوند. فداى يکايک آن مشاعل حبّ و
وفا.
محفل روحانى ملّى بهائيان ايران
ديماه ۱۳۵۸

 

3 Responses

 1. Behrooz

  2009/06/15 19:12

  I enjoyed reading this note. I have however a suggestion. There are a number of typos in the text (e.g., the word “allah” in for instance the word “amr allah” is written as “amr a”). Beyond typos, there are stylistic problems such as incorrect “spacing.” The paragraphs are also not separated appropriately. And finally the period at the end of the sentences have jumped to the beginning of the lines. All of these issues can be addressed with more care and once or twice rereading of the material before publishing.

  پاسخ
 2. Amoo

  2009/06/15 19:55

  Very very nice, thank you for posting this.
  I was wondering if you have any other letters such as this?
  I would love to read them.

  پاسخ
 3. tooba

  2009/06/17 21:37

  Thank you.
  This letter takes me to another world. I remember well how in the midst of the tribulations this and similar letters from the NSA helped us not only tolerate the situation but also grow. Please note the most beautiful and most meanigful ending: fada-yi shuma, masha’il-i hubb va vafa. How true! How unbelievably true! This NSA was soon sacrificed, and those recepients were, in fact, the nasha’il-i hubb va vafa…That ending says it all. May they rest in peace, and may their great spirits assist their today’s counterparts in notorious Evin. May the confirmations of Baha’u’llah shower all the masha’il-i hubb va vafa in today’s Iran…

  پاسخ

Leave a Reply